Opptak årsstudium i skapande skriving 21/22 og påbyggingskurs 21/22

No er opptaket til årsstudium i skapande skriving 2021/22 gjort, og vi ønsker følgjande 12 studentar velkommen til oss i haust:

Marita Algrøy, Tron-Petter Nilsen Aunaas, Marthe Bleu, Jens-Emil Thunold Furu, Hanna Louise Grønneberg, Johan Lindvall, Astrid Olling, Amanda Bjørnvall Olsen, Mette Paust-Andersen, Maja Liisberg Poulsen, Levina Storåkern og Fredrik Vågenes.

Opptaket til påbyggingskurset 2021/22 er også gjort, og vi ønsker følgjande 6 studentar velkommen til oss i haust:

Ravn Stenberg, Marie Bergby Handeland, Paal Elstad, Olav Jamtveit, Silje Ulstein og Julia Nilsen Martincic Ledige stillingar som skrivelærar på skrivekunstakademiet

Vi lyser ut følgande tre stillingar:

To stillingar som skrivelærar på årsstudiet i skapande skriving (25%)

Ei stilling som fast skrivelærar på påbyggingskurset i skapande skriving (30%)

Til alle stillingane søkjer vi ein skjønnlitterær forfattar med røynsle frå undervisning i skapande skriving. Stillingane er faste deltidsstillingar og vil høve godt i kombinasjon med eigen skjønnlitterær praksis. Undervisninga er delt inn i fleire kortare periodar, der tekstverkstad med lesing og respons, og meir teoretisk undervisning vil inngå. Stillinga inkluderer også eit fast tal møtedagar, og det vil såleis vere ein føresetnad med bustad i bergensområdet. Løn etter avtale. Kvinner vert oppmoda til å søkje.

Søknadsfrist: 7. mai 2021. Finn-annonsa er her

For spørsmål om stillingane, ta kontakt med akademileiar Sivert Nesbø på sivert@skrivekunst.no eller 930 91 209.

SØKNADSFRIST FOR PåBYGGINGSKURSEt er 14.mai 23.59

Påbyggingskurset består av fire samlingar over tre dagar, ei individuell rettleiing, samt ei vekesamling på slutten av kurset. Kurset 2020/21 er leia av Gunnar Wærness og Gunnhild Øyehaug. I undervisninga fokuserast det på litterære metodar og formtradisjonar: Korleis tenker ein fram eit litterært arbeid? Korleis tenker ein dramaturgisk? I tillegg blir det lagt stor vekt på nærlesing, for på denne måten å ta tak i kvart manuskripts utfordringar på dess eigne premissar. Mentorane som les og rettleiar studentane er sjølve forfattarar. Studentane les kvarandre sine arbeid, er aktive i plenumsdiskusjonar og samtalar. Skrivekunstakademiet tek opp seks studentar til påbyggingskurset. Nytt kurs vil ta til hausten 2021. Sjølve kurset er gratis, men kvar deltakar må betale ei kopieringsavgift på 1350 kroner.

SØKNADSKRITERIUM

Studiet er meint for den som arbeider med eit påbyrja litterært manuskript og vil fordjupe seg ytterlegare i prosjektet sitt. Det er eit krav at søkjaren har gjennomført minst eitt år kreativ skriveutdanning på universitets-/høgskulenivå (NB: ikkje folkehøgskule/dansk højskole), eller har ei eller fleire utgjevingar bak seg.

OPPTAKSGRUNNLAG

Søknad om opptak skal innehalde 10-15 sider tekst, skrive i løpet av dei to siste åra, av skjønnlitterær karakter. Teksten bør vere ein del av det arbeidet studenten vil konsentrere seg om på kurset. I tillegg til den skjønnlitterære teksten, skal ein legge ved utfylt søknadsskjema med opplysingar om:

  • Personlege data (obligatorisk)
  • Tidlegare utdanning (obligatorisk)
  • Motivasjon for studiet (obligatorisk)
  • Lese- og skriveerfaring, deltaking i lese- og skrivegrupper, redaksjonsarbeid, deltaking i antologiar eller andre publikasjonar, litteraturpedagogisk arbeid eller annan arbeidserfaring frå tidsskrift, forlag o.l. Legg gjerne ved referansar.

SPRÅK

Søkjarar som skriv på norsk, svensk og dansk blir vurderte på lik linje. Søknadar på andre språk blir ikkje vurderte.

OPPTAKSNEMND OG VURDERING

I nemnda for opptak sit hovudlærer og fast gjestelærar. I vurderinga til opptaket blir det lagt vekt på søkjarens evne til å framstille eit innhald/stoff i ein skjønnlitterær form.

Søknadsfrist for Årsstudium i skapande skriving 2021/22 er 6. april kl. 23.59

No nærmar det seg søknadsfrist for opptak for Årsstudium i skapande skriving 21/22! I år har vi ein digital søknad for fyrste gong, men krava er dei same. Du søkjer på Skrivekunstakademiets årsstudium med 10-15 sider nyskreven tekst (skreve i løpet av dei siste to åra). Meir informasjon om korleis søkje, finn du rett under her. Om du har nokre spørsmål, så send dei til post@skrivekunst.no.

Ny akademileiar

Foto: Anna Julia Granberg / Blunderbuss

Sivert N. Nesbø tek over som akademileiar ved Skrivekunstakademiet!

Styret i Skrivekunstakademiet har vedtatt å tilsette Sivert N. Nesbø som etterfølgar til Øyunn Viken, som har vore akademileiar sidan 2010. «I Nesbø har vi fått ein initiativrik og kompetent akademileiar som vil sjå til dei andre skriveskulane i Skandinavia når det gjeld praksis og tilnærming til skriving og offentlegheit», seier styreleiar Børge Lunde.

Sivert N. Nesbø (38) er forfattar og redaktør. Han har gjeve ut fem bøker, sist Varme og vatn som kom på Tiden Norsk Forlag i januar. Han har vore tidsskriftredaktør og manuskonsulent, er utdanna innan kultur- og samfunnsfag, og har arbeidd som lærar. «Eg ser fram til å byggje vidare på det gode arbeidet som har vorte gjort på Skrivekunstakademiet dei siste åra», seier Nesbø. «Skrivekunstakademiet sitt stoff er kunstnarleg språk og tenking, og den retninga eg vil ta SKA i, må ta utgangspunkt i dette». Nesbø, som sjølv har gått på Skrivekunstakademiet, er tilsett for ein åremålsperiode på seks år. «Eg er oppteken av offentlegheita skrivande verkar i. Å skrive er å våge å vere ein som tek plass. Korleis kan ein førebu studentane på eit liv som skrivande?»