Årsstudium

Årsstudium i skapande skriving (60 stp.) er eit fulltidsstudium over to semester, haust og vår, og gjev i hovudsak undervising i skriving og lesing av prosa og poesi. Studiet høver for deg som vil bli forfattar eller ynskjer å fordjupe deg i skriving og tekstlesing ut frå personlege eller yrkesmessige grunnar. Studiet byggjer på ein modell der ein vekslar mellom undervisning (60%) og sjølvstudium (40%). Undervisninga er obligatorisk og finn stad i Bergen.

Studiet høver for den som vil utvikle skriveevner med tanke på skjønnlitterær forfattarskap, eller opparbeide kunnskap og erfaring med lese- og skriveprosess i høve til arbeid innan journalist- og mediefag, forlagsverksemd, litteraturkritikk og -formidling.

Studiet eignar seg til utforsking og eksperimenterande arbeid med skjønnlitterær skriving, og legg vekt på å utvikle kjennskap og medvit i høve til ulike litterære sjangerfelt og formtradisjonar. Framfor å halde fram ein særskilt modell for skrivinga, tek ein utgangspunkt i kva studentane sjølve skriv, med respekt for den einskilde si uttrykksform.

Søknadsfrist 1. april 2022.

Søknaden er digital og søknadsskjema blir lagt ut her i god tid før fristen.

Utdjupande informasjon om årsstudiet, samt krav til søkjarar og studentar som er tatt opp, finn du i:

Skrivekunstakademiet nyttar seg av ei rekkje gjestelærarar. Ei oversikt over lærarkreftene våre dei siste åra, finn du under tilsette og gjestelærarar og temakveldar.