KORLEIS SØKJE

Skrivekunstakademiet har to ulike kurs. Årsstudiet har søknadsfrist 1. april 2022, og tek inn 12 studentar. Påbyggingkurset har søknadsfrist medio mai 2022, og tek inn 6 studentar.

ÅRSSTUDIUM 21/22

Målgruppe

Studiet høver for den som vil utvikle skriveevner med tanke på skjønnlitterær forfattarskap, eller opparbeide kunnskap og erfaring med lese- og skriveprosess i høve til arbeid innan journalist- og mediefag, forlagsverksemd, litteraturkritikk og -formidling.

Studiet eignar seg til utforsking og eksperimenterande arbeid med skjønnlitterær skriving, og legg vekt på å utvikle kjennskap og medvit i høve til ulike litterære sjangerfelt og formtradisjonar. Ein held ikkje fram ein særskilt modell for skrivinga, men tek utgangspunkt i kva studentane sjølve skriv, med respekt for den einskilde si uttrykksform.

Krav til søkjar

  • Generell studiekompetanse (tilsvarande Studentereksamen i Danmark og Slutbetyg i Sverige).
  • Søknad om opptak skal innehalde 10–15 sider nyskriven tekst (skrive i løpet av siste to år) av skjønnlitterær karakter. Det kan vere ein samanhengande tekst, eller fleire kortare tekstar. Ein kan søkje med tekstar i fleire sjangrar, publiserte og upubliserte.

Søknad skal elles ha opplysningar om:

  • Personlege data
  • Tidlegare utdanning
  • Skrive- og leseerfaring
  • Motivasjon for studiet

Språk

Søkjarar som skriv på norsk, svensk og dansk vert vurderte på lik linje. Søknader på andre språk vert ikkje vurderte.

Opptaksnemnd og vurdering

I nemnda for opptak sit minst tre av dei fagleg tilsette ved akademiet.
I vurdering til opptak legg ein vekt på søkjar si evne til å framstille eit innhald/stoff i ei skjønnlitterær form.

Lånekassen

Bortsett frå ei semesteravgift på 1750,- for kopiering og medlemskap i Sammen, kostar undervisninga ved årsstudiet på Skrivekunstakademiet ingenting. Studentar som er tatt opp til studiet har rett på lån og stipend frå Lånekassen.

Søknad og søknadsfrist

Fristen for å søke er 1. april 2022 kl. 23.59. Digitalt søknadsskjema kjem ut på nettsida i god tid på førehand. Har du fleire spørsmål om årsstudiet eller søknadsprosessen? Ta gjerne kontakt med oss på epost.

Den vedlagde teksten skal vere i pdf-format med nummererte sider og med fullt navn på første side. Vi ønskjer halvannan linjeavstand og 12 punkts skrift.

PÅBYGGINGSKURS 21/22

Påbyggingskurset består av fire samlingar over tre dagar, ei individuell rettleiing, samt ei vekesamling på slutten av kurset. Kurset 2021/22 er leia av Gunnar Wærness og Gunnhild Øyehaug. I undervisninga fokuserast det på litterære metodar og formtradisjonar: Korleis tenker ein fram eit litterært arbeid? Korleis tenker ein dramaturgisk? I tillegg blir det lagt stor vekt på nærlesing, for på denne måten å ta tak i kvart manuskripts utfordringar på dess eigne premissar. Mentorane som les og rettleiar studentane er sjølve forfattarar. Studentane les kvarandre sine arbeid, er aktive i plenumsdiskusjonar og samtalar. Skrivekunstakademiet tek opp seks studentar til påbyggingskurset. Sjølve kurset er gratis, men kvar deltakar må betale ei kopieringsavgift på 1350 kroner.

SØKNADSKRITERIUM

Studiet er meint for den som arbeider med eit påbyrja litterært manuskript og vil fordjupe seg ytterlegare i prosjektet sitt. Det er eit krav at søkjaren har gjennomført minst eitt år kreativ skriveutdanning på universitets-/høgskulenivå (NB: ikkje folkehøgskule/dansk højskole), eller har ei eller fleire utgjevingar bak seg.

OPPTAKSGRUNNLAG

Søknad om opptak skal innehalde 10-15 sider tekst, skrive i løpet av dei to siste åra, av skjønnlitterær karakter. Teksten bør vere ein del av det arbeidet studenten vil konsentrere seg om på kurset. I tillegg til den skjønnlitterære teksten, skal ein legge ved utfylt søknadsskjema med opplysingar om:

  • Personlege data (obligatorisk)
  • Tidlegare utdanning (obligatorisk)
  • Motivasjon for studiet (obligatorisk)
  • Lese- og skriveerfaring, deltaking i lese- og skrivegrupper, redaksjonsarbeid, deltaking i antologiar eller andre publikasjonar, litteraturpedagogisk arbeid eller annan arbeidserfaring frå tidsskrift, forlag o.l. Legg gjerne ved referansar.

SPRÅK

Søkjarar som skriv på norsk, svensk og dansk blir vurderte på lik linje. Søknadar på andre språk blir ikkje vurderte.

OPPTAKSNEMND OG VURDERING

I nemnda for opptak sit hovudlærer og fast gjestelærar. I vurderinga til opptaket blir det lagt vekt på søkjarens evne til å framstille eit innhald/stoff i ein skjønnlitterær form.