KORLEIS SØKJE

Målgruppe

Studiet høver for den som vil utvikle skriveevner med tanke på skjønnlitterær forfattarskap, eller opparbeide kunnskap og erfaring med lese- og skriveprosess i høve til arbeid innan journalist- og mediefag, forlagsverksemd, litteraturkritikk og -formidling.

Studiet eignar seg til utforsking og eksperimenterande arbeid med skjønnlitterær skriving, og legg vekt på å utvikle kjennskap og medvit i høve til ulike litterære sjangerfelt og formtradisjonar. Ein held ikkje fram nokon modell for skrivinga, men tek utgangspunkt i kva studentane sjølve skriv, med respekt for den einskilde si uttrykksform.

Krav til søkjar

  • Generell studiekompetanse (tilsvarande Studentereksamen i Danmark og Slutbetyg i Sverige).
  • Søknad om opptak skal innehalde 10–15 sider nyskriven tekst (skreve i løpet av siste to år) av skjønnlitterær karakter. Det kan vere ein samanhengande tekst, eller fleire kortare tekstar. Ein kan søkje med tekstar i fleire sjangrar, publiserte og upubliserte.

Søknad skal elles ha opplysningar om:

  • Personlege data
  • Tidlegare utdanning
  • Skrive- og leseerfaring
  • Motivasjon for studiet

Språk

Søkjarar som skriv på norsk, svensk og dansk vert vurderte på lik linje. Søknader på andre språk vert ikkje vurderte.

Opptaksnemnd og vurdering

I nemnda for opptak sit minst tre av dei fagleg tilsette ved akademiet.
I vurdering til opptak legg ein vekt på søkjar si evne til å framstille eit innhald/stoff i ei skjønnlitterær form.

Lånekassen

Bortsett frå ei semesteravgift på 1750,- for kopiering og medlemskap i Sammen, kostar undervisninga ved årsstudiet på Skrivekunstakademiet ingenting. Studentar som er tatt opp til studiet har rett på lån og stipend i ni månadar frå Lånekassen.

Søknad og søknadsfrist

Fristen for å søke er 6. april 2021 kl. 23.59. Søknadsskjema blir lagt ut her i god tid før fristen.

Den vedlagde teksten skal vere i pdf-format med nummererte sider og med fullt navn på første side. Vi ønskjer halvannan linjeavstand og 12 punkts skrift.

Har du fleire spørsmål om årsstudiet eller søknadsprosessen? Ta gjerne kontakt med oss på epost.

 

Denne funksjonaliteten er ikkje i bruk