Etiske retningsliner

Skrivekunstakademiet i Hordaland har formulert nokre retningsliner som gjeld tre særlege moglege problemområde: trakassering, vald og rusmiddel. Disse retningslinene er først og fremst preventive, men dei kan også fungere som rettesnorer for handling i tilfelle av enkeltsaker.

Trakassering

Skrivekunstakademiet har nulltoleranse over for trakassering. Under trakassering kjem seksuell trakassering og mobbing: Når ein eller fleire personar systematisk over tid føler seg utsett for negative handlinger frå ein eller fleire andre personar i ein situasjon der den som er ramma har problem med å forsvare seg mot disse handlingane. Med mobbing tenkjer ein altså spesielt på vedvarande fornedrande og audmjukande åtferd over for enkeltpersonar.

Seksuell trakassering og mobbing vert sett under eitt, fordi dei ofte vert vurdert parallelt i juridiske samanhengar, til dømes i likestillingsloven, der trakassering vert beskrive slik:  ”Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. 

Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.”

Med dette vert det óg tydeleg at når det gjeld seksuell trakassering, så er det trakasseringa som er avgjerande. I seksuell trakassering vert seksualiteten nytta som eit middel til å intimidere eller fornedre andre, trakasseringa kan ha seksuell tilnærming som mål, men er sjikane også sjølv om den ikkje har det. Med seksuell trakassering tenker ein dermed ikkje berre på direkte fysiske overgrep, men også verbale overgrep, dvs. fornedrande eller utskjemmande tale og seksuelt prega press (td. gjennom sms, sosiale medier mm.). Fortsette seksuelle tilnærmingar til ein person som har markert at denne åtferda er uønskt, vert også rekna som press og dermed trakassering. 

Studentar eller medarbeidarar som er utsett for eller vitne til seksuell trakassering eller mobbing på akademiet eller utøvd av personar tilknytta akademiet kan melde det til akademileiar, kontorfullmektig (tilsettes representant i LMU) eller akademiets styre. Det vert då akademiets ansvar å setje i gang prosedyre for avklaring av saka, der alle impliserte skal høyrast, og akademiet kan eventuelt nytte sanksjonar over for som har utøvd trakassering eller mobbing.

I dokumentet Åtferdspolitikk er stiftinga Skrivekunstakademiets retningsliner for korleis ein bør agere i eit konkret tilfelle av seksuell trakassering eller mobbing meir detaljert beskrive,  også den prosedyra som vil gjelde for ei konkret sak, og akademiets moglege sanksjonar.

Vald og valdeleg åtferd

Skrivekunstakademiet har nulltoleranse over for vald og valdeleg åtferd. 

Dersom ein tilsett eller student har vore utsett for eller vitne til vald og/eller valdeleg åtferd på akademiet eller utøvd av ein person med tilknytning til akademiet, bør vedkommande melde det til akademileiar, kontorfullmektig eller akademiets styre. Det vert då akademiets ansvar å setje i gang prosedyre for avklaring av saka, der alle impliserte skal høyrast, og akademiet kan eventuelt nytte sanksjonar over for den som har utøvd vald.

I dokumentet Åtferdspolitikk er Skrivekunstakademiets retningsliner for korleis ein bør agere i eit konkret tilfelle av vald eller valdeleg åtferd meir detaljert beskrive,  også den prosedyra som vil gjelde for ei konkret sak, og akademiets mulige sanksjonar.

Rusmiddel

Stiftinga Skrivekunstakademiet har ei haldning til rusmiddel som skal vere med på å sikre at det på akademiet er medvit om og merksemd på eventuelle problem blant medarbeidarar og studentar, og å sikre ein rask innsats over for problema. Følgande grunnleggjande retningsline gjeld for alle: Ein må ikke vere berusa eller påvirka av andre rusmiddel i arbeids- eller undervisningstida. 

Dersom ein tilsett eller student tydeleg og til sjenanse for andre bryt denne retningslina, bør andre studentar eller tilsette melde det til akademileiar, kontorfullmektig eller styret, som – i tifelle det er ein akutt situasjon – skal vurdere om det er nødvendig å bortvise vedkommande midlertidig. 

Alkoholinntak på festar og liknande i Skrivekunstakademiets regi må ikkje ha eit omfang som hindrar respektfull omgang med dei andre studentane og medarbeidarane, eller gjestar på akademiet. Her kan ein minne om retningslinene knytt til trakassering og vald. 

I tilfelle av mildare, men gjentakande brudd på retningslinene for rusmiddel bør det meldast til akademileiar, kontorfullmektig eller styret. Då skal akademileiar eller akademiets styreformann innan få dagar ta ein samtale med vedkommande for m.a. å klargjere, om det er tale om eit mogleg misbruksproblem, som treng hjelp. Det kan også bli naudsynt å anvende akademiets moglege sanksjonar, slik dei er beskrive i Åtferdspolitikk. Grove tilfelle av brudd på retningslinene for rusmiddel vil kunne føre til utvising, mens det i milde tilfelle kan bli tale om periodisk utvising og/eller en advarsel med påminning om at gjentaking vil føre til utvising.