Påbyggingskurs i skapande skriving

KURSET
Påbyggingskurset vil bestå av fire samlingar over tre dagar, ei individuell rettleiing, samt ei vekesamling på slutten av kurset. Kurset 2020/21 vil bli leia av Gunnar Wærness og Gunnhild Øyehaug. I undervisninga vil det bli fokusert på litterære metodar og formtradisjonar; korleis tenker ein fram eit litterært arbeid? Korleis tenker ein dramaturgisk? I tillegg vil det bli lagt stor vekt på nærlesing, for på denne måten å ta tak i kvart manuskripts utfordringar på dess eigne premissar. Mentorane som les og rettleiar studentane er sjølve forfattarar. Studentane les kvarandre sine arbeid, er aktive i plenumsdiskusjonar og samtalar. Skrivekunstakademiet tek opp seks studentar til påbyggingskurset. Nytt kurs vil ta til hausten 2019. Sjølve kurset er gratis, men kvar deltakar må betale ei kopieringsavgift på 1350 kroner. Søknadsfrist 15. mai 2020 (søknaden må vere poststempla seinast denne datoen).

SØKNADSKRITERIUM
Studiet er meint for den som arbeider med eit påbyrja litterært manuskript og vil fordjupe seg ytterlegare i prosjektet sitt. Det er eit krav at søkjaren har gjennomført minst eitt år kreativ skriveutdanning på universitets-/høgskulenivå (NB: ikkje folkehøgskule/dansk højskole), eller har ei eller fleire utgjevingar bak seg.

OPPTAKSGRUNNLAG
Søknad om opptak skal innehalde 10-15 sider tekst, skrive i løpet av dei to siste åra, av skjønnlitterær karakter. Teksten bør vere ein del av det arbeidet studenten vil konsentrere seg om på kurset. I tillegg til den skjønnlitterære teksten, skal ein legge ved utfylt søknadsskjema med opplysingar om:

  • Personlege data (obligatorisk)
  • Tidlegare utdanning (obligatorisk)
  • Motivasjon for studiet (obligatorisk)
  • Lese- og skriveerfaring, deltaking i lese- og skrivegrupper, redaksjonsarbeid, deltaking i antologiar eller andre publikasjonar, litteraturpedagogisk arbeid eller annan arbeidserfaring frå tidsskrift, forlag o.l. Legg gjerne ved referansar.

Last ned søknadsskjema her (pdf) eller her(word).

SPRÅK

Søkjarar som skriv på norsk, svensk og dansk blir vurderte på lik linje. Søknadar på andre språk blir ikkje vurderte.

OPPTAKSNEMND OG VURDERING
I nemnda for opptak sit hovudlærer og fast gjestelærar.
 I vurderinga til opptaket blir det lagt vekt på søkjarens evne til å framstille eit innhald/stoff i ein skjønnlitterær form.