Responskurs

Dette er eit kurs for deg som skriv prosa og/eller lyrikk, og som gjerne drøymer om å utgje ei diktsamling, ein roman eller ei novellesamling. I tillegg til kunnig tilbakemelding frå ein lærar som sjølv er erfaren forfattar, gir responskurset innblikk i korleis tekstgjennomgang ved akademiet ofte fungerer i praksis. Svært mange av dei som har delteke på responskurset, har seinare kome inn på Skrivekunstakademiet. Mange har òg fått hjelp til å kome vidare i skjønnlitterære manuskript der dei har stått fast.

Kurset kan sjølvsagt òg vere nyttig for deg som berre ønskjer å bli ein betre skribent, er nysgjerrig på korleis dei skjønnlitterære tekstane dine fungerer i ei gruppe saman med andre lesarar leia av ein erfaren skrivelærar, eller jobbar med tekst i andre samanhengar og har lyst til å få konkrete, tekstbaserte tilbakemeldingar frå kvalifiserte lesarar.

Våren 2020 blir det responskurs laurdag 14. og søndag 15.mars. Full kurspris er 2500 kroner, men om ein søkjer innnan 15.februar har vi eit spesialtilbod på 1900 kroner for dei som er tidleg ute. Endeleg søknadsfrist er måndag 2.mars.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på post@skrivekunst.no eller telefon 55 23 04 50.

Du søkjer med inntil seks sider med tekst i sjølvvald sjanger. Det kan vere ein eller fleire tekstar, avslutta eller utdrag frå noko større. Dersom du skriv prosa, er det fint om du brukar skriftstorleik 12, linjeavstand 1,5 og at du paginerer sidene. Søknadstekstane til dei som får plass blir kopierte og sendt ut til kvar kursdeltakar for gjennomlesing i førekant av kurset, og det er i hovudsak desse tekstane det blir arbeidd med under kurset. Under dei to dagane kurset varer, blir kvar deltakar sin tekst/tekstar gått gjennom i plenum, der alle kan ta del i tekstsamtalen. Sjå nedanfor om tips til korleis du kan førebu deg på dette.

I tillegg til dei seks skjønnlitterære sidene, sender du kortfatta informasjon om deg sjølv (adresse, epostadresse og telefonnummer) per e-post til: post@skrivekunst.no, sørg då for å lagre dokumentet som pdf-fil. Eventuelt kan du sende søknaden via vanleg post til: Skrivekunstakademiet, Georgernes Verft 12, 5011 Bergen.

Nokre punkt til tekstgjennomgangen på sjølve kurset:

Tekstens ytre form:

  • kva sjanger er det snakk om?
  • korleis er teksten delt inn?

Tekstens innhald og indre form:

  • kva i teksten gjer sterkast inntrykk på deg og kvifor?
  • kva tema tek teksten opp?
  • har teksten ei handling? Kan du i så fall seie noko om kva den fortel?
  • personar/karakterar. Kven er dei, kva vil dei?
  • form og stil, nokre stikkord: rytme, musikalitet, temperatur, biletbruk, humor, ironi, distanse, nærleik. Prøv å peike på eit eller fleire formgrep som teksten gjer nytte av, og sei litt om korleis du opplever verknaden av desse.