Korleis søkje

Målgruppe
Studiet høver for den som vil utvikle skriveevner med tanke på skjønnlitterær forfattarskap, eller opparbeide kunnskap og erfaring med lese- og skriveprosess i høve til arbeid innan journalist- og mediefag, forlagsverksemd, litteraturkritikk og -formidling.

Studiet eignar seg til utforsking og eksperimenterande arbeid med skjønnlitterær skriving, og legg vekt på å utvikle kjennskap og medvit i høve til ulike litterære sjangerfelt og formtradisjonar. Ein held ikkje fram nokon modell for skrivinga, men tek utgangspunkt i kva studentane sjølve skriv, med respekt for den einskilde si uttrykksform.

Krav til søkjar

  • Generell studiekompetanse (tilsvarande Studentereksamen i Danmark og Slutbetyg i Sverige).
  • Søknad om opptak skal innehalde 10-15 sider nyskriven tekst (skreve i løpet av siste to år) av skjønnlitterær karakter. Det kan vere ein samanhengande tekst, eller fleire kortare tekstar. Ein kan søkje med tekstar i fleire sjangrar, publiserte og upubliserte. Tekstane skal sendast i fire (-4-) eksemplar.

Søknad skal elles ha opplysningar om:

  • Personlege data
  • Tidlegare utdanning
  • Skrive- og leseerfaring
  • Motivasjon for studiet

Last ned søknadsskjema her (pdf) eller her (docx).

Språk
Søkjarar som skriv på norsk, svensk og dansk vert vurderte på lik linje. Søknader på andre språk vert ikkje vurderte.

Opptaksnemnd og vurdering
I nemnda for opptak sit minst tre av dei fagleg tilsette ved akademiet.
I vurdering til opptak legg ein vekt på søkjar si evne til å framstille eit innhald/stoff i ei skjønnlitterær form.

Lånekassen
Bortsett frå ei semesteravgift på 1750,- for kopiering og medlemskap i Studentsamskipnaden i Bergen, kostar undervisninga ved årsstudiet på Skrivekunstakademiet ingenting. Studentar som er tatt opp til studiet har rett på lån og stipend i ni månadar frå Lånekassen.

Fristen for å søke er 1.april, noko som tyder at søknaden skal vere postlagt seinast denne dagen (eller første virkedag etter søknadsfristen, dersom 1.april fell på ein søndag eller heilagdag.)